Regulamin konkursu „Wygraj przejazd Lamborghini”

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez:
Centrum Medyczne Skopia z siedzibą w Krakowie, ul. J. Conrada 79 zwanego dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i trwa do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00.

3. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 8 kwietnia do godz. 15:00.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji przystąpienia do POZ w Centrum Medycznym Skopia w siedzibie organizatora oraz wymyślenie hasła promujące POZ w Centrum Medycznym Skopia i pozostawienie go w siedzibie organizatora na specjalnym formularzu dostępnym u organizatora, a także podanie danych kontaktowych.

5. Autorzy czterech najciekawszych haseł promujących POZ w CM Skopia zostaną nagrodzeni.

6. Zwycięskie hasła zostaną wybrane przez jury powołane do tego celu przez organizatora.

7. Nagrodami w konkursie są: 1 przejazd Lamborghini na Torze Samochodowym „Kielce” w Miedzianej Górze (Wykleń 95, 26-085 Ćminsk) – nagroda główna oraz 3 badania USG (do wyboru z oferowanych i przeprowadzone w CM Skopia) – trzy nagrody dodatkowe.

8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło.

9. Uczestnik konkursu zgłaszając hasło wyraża zgodę na jego publikację w materiałach promocyjnych organizatora, takich jak strona www, media społecznościowe, druki, ulotki, foldery, plakaty i inne.

10. Organizator i jego pracownicy oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

11. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną lub mailową, a wyniki zostaną ogłoszone na profilu CM Skopia na Facebooku, https://www.facebook.com/CentrumMedyczneSkopia/.

12. Decyzje jury konkursu są ostateczne.

13. Termin i szczegóły związane z realizacją wygranych organizator ustali bezpośrednio z laureatami.

14. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu laureata na Tor Samochodowy „Kielce” w celu realizacji nagrody głównej.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

16. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie